Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC

08/04/2019

LÃNH ĐẠO CỤC
I. Cục trưởng - Nguyễn Thị Kim Yến:
Năm sinh: 1979
Quê quán:  Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Trình độ : Thạc sỹ Luật học.
Điện thoại cơ quan: 0211.3.559.268

Lĩnh vực công việc phụ trách:
a, Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Cục và của Cục trưởng được quy định trong Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Quy chế làm việc của Cục và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
b, Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:
- Ký quyết định thi hành án;
- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Cục và các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh;
- Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng;
- Xây dựng Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ công tác hàng năm của Cục;
- Chủ trì hoặc ủy quyền cho một Phó Cục trưởng chủ trì các cuộc họp, hội nghị do Cục tổ chức;
- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ;
- Ký báo cáo tổng kết năm, các báo cáo quan trọng theo lĩnh vực phụ trách hoặc những báo cáo quan trọng đã được phân công cho Phó Cục trưởng;
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đối với các vụ việc có tính chất phức tạp có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và ảnh hưởng đến an ninh, chính trị của tỉnh;
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các đồng chí Phó Cục trưởng.
----
- Chỉ đạo về kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện;
- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Ký các báo cáo về công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh;
- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng, các ban;
- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành;
- Theo dõi, chỉ đạo các Chi cục: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương;
- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh;
- Phụ trách theo dõi công tác Thừa phát lại; công tác bồi thường Nhà nước;
----
- Chủ tài khoản về hành chính sự nghiệp;
- Phụ trách công tác văn phòng và các nhiệm vụ do Văn phòng tham mưu;
- Ký các báo cáo, thống kê của Cục hàng tháng, quý, các báo cáo khác;
- Phụ trách Văn phòng Cục;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phúc Yên; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên;

III. Phó Cục trưởng Đào Xuân Hà:
 
Năm sinh: 1976
Quê quán: Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
Trình độ: Thạc sỹ Luật học.
Điện thoại cơ quan: 0211.3.846.174
Giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:
-  Chủ tài khoản về nghiệp vụ thi hành án dân sự.
- Ký các quyết định về thi hành án (trừ quyết định thi hành án);
- Quyết định xử lý các tang vật, tài vật đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Cục;
-  Các quyết định khác liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc thẩm quyền của Cục trưởng;
- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh;
-Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục;
- Theo dõi, chỉ đạo các Chi cục: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lạc; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên;
-  Thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng, các ban;
-  Thay mặt Cục trưởng khi được ủy quyền;
- Những việc khác theo sự phân công của Cục trưởng.