Sign In

Hoạt động của Cục

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Vĩnh Phúc

12/07/2024

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ Tư Pháp ban hành kế hoạch thực hiện các Văn bản, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật năm 2024; Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

31/01/2024

Ngày 30/01/2024, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024;...