Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC

08/04/2019

LÃNH ĐẠO CỤC
I. Cục trưởng - Nguyễn Thị Kim Yến:
Năm sinh: 1979
Quê quán:  Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.
Trình độ : Thạc sỹ Luật học.
Điện thoại cơ quan: 0211.3.559.268

Lĩnh vực công việc phụ trách:
1. Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Cục và của Cục trưởng được quy định trong Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Quy chế làm việc của Cục và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:
- Chủ tài khoản về hành chính sự nghiệp của Cục.
- Công tác xây dựng và phát triển Ngành, công tác tổ chức cán bộ của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh.
- Ký quyết định thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục trưởng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng chấp hành viên; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc; Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng.
- Xây dựng Kê hoạch, phương hướng nhiệm vụ công tác hàng năm của Cuc.
- Chủ trì hoặc ủy quyền cho Pho Cục trưởng chủ trì các cuộc họp, hội nghi do Cục tổ chức.
- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Văn phòng cục, Phòng Tổ chức cán bộ; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lạc, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo.
- Ký các báo cáo, thống kê của Cục hàng tháng, quý, báo cáo tổng kết năm, các báo cáo quan trọng theo lĩnh vực phụ trách hoặc những báo cáo quan trọng đã được phân công cho Phó Cục trưởng.
- Công tác đoàn thể; thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; dân vận chính quyên; xây dựng Cục Thi hành án dân sự đạt cơ quan an toàn, an ninh trật tự, cơ quan văn hóa.
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đối với các vụ việc có tính chất phức tạp có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và ảnh hưởng đến an ninh, chính trị của tỉnh.
- Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các đồng chí Phó Cục trưởng.
- Phối hợp công tác giữa Cục với các đơn vị thuộc Tổng cục và các đơn vị, Sở, Ngành, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương có liên quan trừ lĩnh vực, nhiệm vụ đã phân công cho Phó cục trưởng phụ trách công tác phối họp.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự- Bộ Tư pháp phân công.
 

II. Phó Cục trưởng Đào Xuân Hà:
 
Năm sinh: 1976
Quê quán: Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
Trình độ: Thạc sỹ Luật học.
Điện thoại cơ quan: 0211.3.846.174

Giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:
1. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ:
- Chủ tài khoản về nghiệp vụ thi hành án dân sự.
- Ký các quyết định về thi hành án (trừ quyết định thi hành án); Quyết định xử lý các tang, tài vật đổi với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Cục; Các quyết định khác liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc thấm quyền của Cục trưởng; Ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
- Phân án cho các Chấp hành viên tại Cục khi Văn phòng tham mưu.
- Ký xác nhận kết quả thi hành án dân sự khi có yêu cầu.
- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.
- Phụ trách và ký các văn bản về xây dựng cơ bản của Cục.
2. Phụ trách các đơn vị:
-Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
- Theo dõi, chỉ đạo các Chi cục: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên; Chi cục THADS huyện Tam Dương.
3. Các công việc khác:
- Chủ tịch hội đồng sáng kiến cơ sở. - Thay mặt Cục trưởng khi được ủy quyền.
- Những việc khác theo sự phân công của Cục trưởng.
 
III. Phó Cục trưởng Phùng Huy Thuận:
 
 
Năm sinh: 1980
Quê quán:  Vĩnh Phúc.
Trình độ: Thạc sỹ Luật học.
Điện thoại cơ quan: 0211.3.720.667

Giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:
1.về công tác chuyên môn nghiệp vụ: 
- Chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền của Cục và các Chi cục.
- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất và công tác tự kiểm tra đối với Cục và các Chi cục thi hành án dân sự trong tỉnh.
- Ký các kết luận kiểm tra và các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra.
- Chỉ đạo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
- Ký các văn bản về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Ký các văn bản trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân.
- Công tác tiếp công dân.
- Ký án xong thuộc thẩm quyền của Cục thi hành án dân sự tỉnh.
- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
- Phụ trách theo dõi công tác thừa phát lại; Công tác bồi thường Nhà nước.
- Phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Phụ trách các đơn vị.
- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo: Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Theo dõi chỉ đạo các chi cục: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phúc Yên; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lập Thạch.
3. Các công việc khác:
- Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao của Cục.
- Thay mặt Cục trưởng khi được ủy quyền.
- Những việc khác theo sự phân công của Cục trưởng.