Sign In

Vĩnh Phúc ban hành chỉ thị mới về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020

26/05/2016

Vĩnh Phúc ban hành chỉ thị mới về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020
          Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, ngày 25/4/2016, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
          Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tổ chức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể sau đây:
          Thứ nhất,  tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để đảm bảo các cơ quan thi hành án dân sự các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự; chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về thi hành án dân sự.
          Thứ hai, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo THADS, tập trung chỉ đạo các cơ quan trong phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
          Thứ ba, các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.  
          Thứ tư, cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự; thông qua giám sát kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan nhà nước trong công tác thi hành án.
          Thứ năm, cơ quan Thi hành án dân sự các cấp cần phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan, tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng ở mức thấp nhất; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi hành án. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016)
          Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, phối hợp với sở ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội với cơ quan THADS làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác thi hành án dân sự.
          Thứ bảy, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này ở địap hương, đơn vị, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị, giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Hà Trần
Chuyên viên Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc
(Theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy )

Các tin đã đưa ngày: