Từ khóa
Ngày ban hành
 • Thông tư 01/2016/TT-BTP

  Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

  01/02/2016

  16/03/2016

 • Quyết định 41/2012/QĐ-UBND

  Về việc Ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  20/09/2012

  30/09/2012

 • Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA

  Quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội

  31/12/2013

  20/02/2014

 • Luật 64/2014/QH13

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

  25/11/2014

  01/07/2015

 • Thông tư 130/2013/TT-BQP

  Quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội

  24/07/2013

  07/09/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 61/2014/QĐ-TTg

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

  30/10/2014

  15/12/2014

 • Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

  Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

  14/02/2014

  31/03/2014

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN

  Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

  14/01/2014

  01/03/2014

 • Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA

  Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

  05/11/2013

  25/02/2014

 • Nghị định 125/2013/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  14/10/2013

  01/12/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 110/2013/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  24/09/2013

  11/11/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 13/2013/TT-BTP

  Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự

  13/09/2013

  01/11/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

  06/02/2013

  01/04/2013

 • Thông tư 01/2013/TT-BTP

  Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  03/01/2013

  20/02/2013

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  01/02/2013

  16/03/2013

  Hết hiệu lực một phần

 • Thông tư liên tịch 136/2012/TTLT-BTC-BTP

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

  16/08/2012

  02/10/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 09/2012/TT-BTP

  Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

  01/09/2012

  15/10/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA

  Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

  30/03/2012

  15/05/2012

 • Thông tư liên tịch 184/2011/TTLT-BTC-BTP

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

  19/12/2011

  10/02/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 24/2011/TTLT-BTP-BQP

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  15/12/2011

  30/01/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ