Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI

09/01/2023

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI
- Ông Trần Văn Tường
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI
- Ông Vương Anh Tân
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bà: Trần Thị Thanh Hương
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngân
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Bùi Quốc Tuấn - Trưởng phòng
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà: Lý Thị Hồng Chiều
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đỗ Tuấn Hải 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Huy Toán
- Ông: Trần Văn Yên
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Trịnh Minh Thuận
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Hoàng Long Sơn
IV. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ YÊN BÁI

- Ông: Trần Thế Hùng - Chi Cục trưởng
- Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chi cục trưởng
- Bà: Trần Thị Kim Thu - Phó Chi cục trưởng
2.CHI CỤC THADS HUYỆN YÊN BÌNH
- Ông: Nguyễn Xuân Chỉnh - Chi Cục trưởng
- Ông: Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Chi cục trưởng
- Ông: Lê Tiến Hòa - Phó Chi cục trưởng

3.CHI CỤC THADS HUYỆN LỤC YÊN
- Ông: Nguyễn Thanh Hà - Chi Cục trưởng
- Ông: Nông Nghiệp Oanh - Phó Chi cục trưởng
- Ông: Vũ Đức Kiên - Phó chi cục trưởng

4.CHI CỤC THADS HUYỆN TRẤN YÊN
- Ông: Nguyễn Ngọc Quý - Chi cục trưởng 
- Bà Hà Thị Ngọc - Phó Chi cục trưởng

5.CHI CỤC THADS HUYỆN VĂN YÊN
- Bà: Nguyễn Thị Minh Hải - Chi Cục trưởng
- Ông: Lưu Thanh Hải - Phó Chi cục trưởng

6.CHI CỤC THADS HUYỆN VĂN CHẤN
- Ông: Trần Huy Khôi - Chi cục trưởng
- Ông: Đinh Trung Lực - Phó Chi cục trưởng

7.CHI CỤC THADS THỊ XÃ NGHĨA LỘ
- Bà: Vũ Thị Kim Thoa - Chi Cục trưởng
- Ông: Trần Thanh Tuấn - Phó Chi cục trưởng
8.CHI CỤC THADS HUYỆN TRẠM TẤU
- Bà: Đỗ Thị Thủy - Chi Cục trưởng
- Ông: Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chi cục trưởng

9.CHI CỤC THADS HUYỆN MÙ CANG CHẢI
- Ông: Hà Đình Viên - Phó Chi cục trưởng - Phụ trách