Sign In

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI

18/05/2020

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI
- Ông Nguyễn Huy Hải
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI
- Ông Đào Duy Niên
- Ông Nguyễn Văn Viện
- Ông Vương Anh Tân
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Bà Lý Thị Hồng Chiều
- Bà Trần Thị Thanh Hương
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Ông: Bùi Quốc Tuấn - Trưởng phòng
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Hà Thị Mai
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Đỗ Tuấn Hải 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Nguyễn Huy Toán
- Bà Trần Thị Kim Thu
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Trịnh Minh Thuận
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ông Hà Đình Viên
- Ông Hoàng Long Sơn
IV. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ YÊN BÁI

- Ông: Trần Thế Hùng - Chi Cục trưởng
- Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chi cục trưởng
- Ông: Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Chi cục trưởng
2.CHI CỤC THADS HUYỆN YÊN BÌNH
- Ông: Nguyễn Xuân Chỉnh - Chi Cục trưởng
- Ông: Lưu Thanh Hải - Phó Chi cục trưởng
- Ông: Trần Văn Yên - Phó Chi cục trưởng

3.CHI CỤC THADS HUYỆN LỤC YÊN
- Ông: Nguyễn Thanh Hà - Chi Cục trưởng
- Ông: Nông Nghiệp Oanh - Phó Chi cục trưởng
- Ông: Vũ Đức Kiên - Phó chi cục trưởng

4.CHI CỤC THADS HUYỆN TRẤN YÊN
- Ông: Nguyễn Xuân Tiến - Chi cục trưởng 
- Ông: Nguyễn Ngọc Quý - Phó Chi cục trưởng
- Bà Hà Thị Ngọc - Phó Chi cục trưởng

5.CHI CỤC THADS HUYỆN VĂN YÊN
- Bà: Nguyễn Thị Minh Hải - Chi Cục trưởng
- Ông Trần Thanh Tuấn - Phó Chi cục trưởng

6.CHI CỤC THADS HUYỆN VĂN CHẤN
- Ông: Đinh Trung Lực - Phó Chi cục trưởng
- Bà: Hoàng Thị Hường - Phó Chi cục trưởng

7.CHI CỤC THADS THỊ XÃ NGHĨA LỘ
- Bà: Vũ Thị Kim Thoa - Chi Cục trưởng
- Ông: Trần Huy Khôi - Phó Chi cục trưởng
8.CHI CỤC THADS HUYỆN TRẠM TẤU
- Bà: Đỗ Thị Thủy - Chi Cục trưởng
9.CHI CỤC THADS HUYỆN MÙ CANG CHẢI
- Ông: Đặng Hồ Phong - Chi Cục trưởng
- Ông: Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chi cục trưởng