Sign In

Hoạt động của Cục

Văn phòng cục THADS tổ chức họp triển khai công tác năm 2024

06/02/2024

Sáng ngày 05/02/2024, Văn phòng Cục tổ chức họp triển khai công tác năm 2024, thành phần tham dự cuộc họp gồm các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, cùng toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Cục. Dự và chỉ đạo cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Cục.