Sign In

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (23/09/2015)

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (THADS) và Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, ngày 15/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-THANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là TTLT số 12).

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (06/02/2014)

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Các tin đã đưa ngày: