Sign In

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

23/09/2015

Ngày 18/7/2015Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, để bảo đảm triển khai thống nhất và hiệu quả Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động thi hành án dân sự được tiến hành hiệu quả, đúng pháp luật, ngày 18 tháng  9 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định 1676/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
 
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: