Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) trong Hệ thống thi hành án dân sự

28/05/2019
Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019); thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019) với những nội dung cụ thể như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu mốc quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), qua đó khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ công chức, người lao động trong toàn hệ thống, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công chức, người lao động toàn Hệ thống, tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác.
2. Yêu cầu
Bảo đảm tính thiết thực, gắn hoạt động kỷ niệm với các hoạt động chuyên môn, tránh phô trương, hình thức, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng
a) Nội dung:
- Nhiệm vụ 1: Đăng tải các bài viết về những đóng góp của công tác THADS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trên một số tờ báo quan trọng như: Báo Nhân dân, Báo người đại biểu nhân dân, Báo pháp luật…
- Nhiệm vụ 2: Phát hành số Báo Pháp luật Việt Nam đặc biệt về truyền thống THADS.
- Nhiệm vụ 3: Xây dựng và đăng tải Banner “Chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019) ” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử THADS, Trang Thông tin điện tử THADS các địa phương bắt đầu từ đầu tháng 6/2019.
b) Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự (Nhiệm vụ 1), Báo Pháp luật Việt Nam (Nhiệm vụ 2), Cục Công nghệ thông tin, các Cục Thi hành án dân sự (Nhiệm vụ 3).
c) Thời gian thực hiện: Tháng 6 và 7 năm 2019.
2. Hoạt động tri ân
a) Nội dung: Thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác THA, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tổng cục, gia  đình cố Lãnh đạo Tổng cục THADS.
b) Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Tổng cục.
c) Thời gian: Tháng 7/2019.
d) Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2019
a) Nội dung: Bình xét, lựa chọn và tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
b) Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành dân sự.
c) Thời gian thực hiện: Nhận hồ sơ từ ngày 1/7/2019 đến tháng 5/7/2019.
4. Tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống THADS.
a) Nội dung: Tổng cục và Cục THADS tổ chức nội bộ Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống THADS tại cơ quan đơn vị mình.
b) Thành phần:
- Tại Tổng cục THADS: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, công chức và người lao động cơ quan Tổng cục.
- Tại các Cục THADS địa phương: Công chức Cục THADS tỉnh và Lãnh đạo Chi cục THADS trên địa bàn.
c) Thời gian: Dự kiến 01 buổi (từ ngày 15 đến ngày 19/7/2019).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai từng hoạt động, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác nhằm tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả.
2. Căn cứ vào các yêu cầu về nội dung, thời gian của Kế hoạch này, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức các hoạt động theo sự phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo thời gian, tiến độ và hiệu quả.
3. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống theo Kế hoạch này.
4. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được trích từ nguồn ngân sách./.        
File đính kèm