Hải Dương ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường

10/05/2019
Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 648/QCPH/BTP-BTNMT ngày 20/02/2019 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường và thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1068/UBND-VP ngày 08/4/2019 về việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục THADS với Sở Tài nguyên và môi trường trong công tác THADS. Chiều ngày 08/5/2019, Cục THADS tỉnh  tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác THADS với Sở Tài nguyên và môi trường.

Tham gia hội nghị có đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; Đại diện Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Sở Tài nguyên và môi trường có: đồng chí Vũ Ngọc Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm và các đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố. Về phía Cục THADS tỉnh có: đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng; các đồng chí Phó Cục trưởng: Cao Văn Lập và Đoàn Đình Chiến, các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Báo cáo quá trình triển khai xây dựng Quy chế cho thấy: Hai cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, thường xuyên và đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị hai Ngành, đã đi đến sự thống nhất về nội dung gồm: 06 Điều với 15 khoản. Theo đó, dự thảo Quy chế quy định gồm các nội dung: Phạm vi phối hợp, mục đích và nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, phương thức phối hợp, đồng thời đảm bảo sự tập trung thống nhất, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phù hợp với nguyên tắc hoạt động cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trên cơ sở hợp tác, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường đánh giá cao việc các đơn vị của hai Ngành được giao là đầu mối đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Quy chế. Việc ký Quy chế phối hợp với Cục THADS và triển khai thực hiện sẽ giúp Ngành THADS tỉnh giải quyết được khó khăn, vướng mắc trong việc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất của người phải thi hành án, đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc cho Chi cục THADS cấp huyện. Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Sở, các Phòng Tài nguyên và môi trường , Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung của Quy chế, cũng như các quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên môi trường trong công tác phối hợp với Cơ quan Thi hành án, đến công chức địa chính cấp xã trong tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Cơ quan THADS, qua đó giúp Cơ quan THADS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường, các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố, công chức địa chính các phường, xã, thị trấn trong toàn tỉnh với các Cơ quan THADS tỉnh Hải Dương trong thời gian vừa qua. Đồng chí Cục trưởng cũng tin tưởng với việc ký Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường sẽ tháo gỡ nhiều “nút thắt” cho các Cơ quan THADS tỉnh Hải Dương, trong việc xử lý tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất. Trong thời gian tới Cục THADS tỉnh và các đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, thực hiện tốt những nội dung đã ký kết trong Quy chế phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác THADS, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương Cục THADS và Sở Tài nguyên & Môi trường đã tích cực, khẩn trương tổ chức xây dựng và ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác THADS. Việc các đồng chí khẩn trương tiến hành xây dựng, sớm ký Quy chế phối hợp thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp và Lãnh đạo UBND tỉnh về việc thể chế hóa Quy chế phối hợp số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên & Môi trường. Hai cơ quan cần lưu ý phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là tại cơ sở. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình giải quyết công việc của mình, đặc biệt là cần tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất là chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác THADS. Chính vì vậy, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác THADS là vô cùng quan trọng, đặc biệt là phối hợp giữa cơ quan TN&MT với cơ quan THADS. Qua đó góp phần làm cho công tác THADS ngày càng đạt kết quả tốt hơn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Thị Tình - VP Cục THADS tỉnh Hải Dương