Sign In

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

24/04/2020

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan liên quan, tạo điều kiện cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh. Cục THADS đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/4/2020 về tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:
1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác THADS trên địa bàn, chỉ đạo công tác phối hợp tổ chức thi hành có hiệu quả các việc thi hành án, xử lý dứt điểm việc thi hành án kéo dài, nâng cao hiệu quả các việc thi hành án liên quan đến các khoản thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự và các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng. Kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; phát huy vai trò thường trực, tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh trong chỉ đạo công tác phối hợp, công tác cưỡng chế THADS. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quán triệt đội ngũ công chức THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS theo đúng quy định pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan THADS hai cấp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS; đảm bảo thi hành đúng trình tự thủ tục, chính xác trong phân loại án. Chủ động báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo THADS chỉ đạo công tác phối hợp trong cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề xuất hỗ trợ bổ sung kinh phí theo quy định hiện hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh; thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong THADS đã ký kết.
2. Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra hai cấp trong quá trình điều tra phải xác minh, làm rõ các tài sản liên quan, kịp thời áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, hạn chế việc tẩu tán tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án. Giáo dục, vận động bị can và các đối tượng có liên quan tự nguyện bồi hoàn, khắc phục thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan THADS theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an các huyện, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc đôn đốc, xác minh và bảo vệ cưỡng chế thi hành án, đảm bảo an toàn, hiệu quả; xử lý nghiêm những trường hợp cản trở, chống đối, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp, kịp thời xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế theo đề nghị của cơ quan THADS và các vụ việc Ban Chỉ đạo THADS đã có ý kiến chỉ đạo, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong tổ chức cưỡng chế. Chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án là phạm nhân.
3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Cục THADS, các cơ quan, tổ chức hữu quan giáo dục, động viên, thuyết phục người phải thi hành án, người bị cưỡng chế và gia đình người phải thi hành án chấp hành nghĩa vụ thi hành án; phối hợp rà phá bom, mìn, vật nổ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước theo đề nghị của cơ quan THADS.
4. Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền pháp luật về THADS và các quy định có liên quan bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án. Tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản thi hành án của các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người phải thi hành án tại địa phương; thực hiện việc đo đạc, xác định diện tích đất trong trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là nhà, quyền sử dụng đất, tạm dừng thực hiện các yêu cầu liên quan đến giao dịch đối với tài sản là nhà, đất của người phải thi hành án theo yêu cầu của cơ quan THADS. Tham mưu cơ quan có thẩm quyền thu hồi, sửa đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở đề nghị của cơ quan THADS theo quy định của pháp luật.
6. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và hỗ trợ kinh phí hoạt động theo đề nghị của cơ quan THADS. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.
7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay, phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, thực hiện nghiêm quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, vận động nhân dân và người phải thi hành án chấp hành pháp luật. Tăng cường giám sát công tác THADS, giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác THADS ở địa phương. Tích cực tham gia rà soát, góp ý, phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách, pháp luật về THADS.
9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo việc thụ lý, đẩy nhanh tiến độ giải quyết tranh chấp, các vụ việc có liên quan đến xác định, phân chia, xử lý tài sản chung; chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đính chính, giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan THADS; xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn, vận động bị cáo, đương sự và những người có liên quan tự nguyện nộp các khoản bồi thường, khắc phục hậu quả và các khoản phải thi hành án khác.
10. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường kiểm sát hoạt động THADS, kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác THADS. Phối hợp với cơ quan THADS lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.
11. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho cơ quan THADS; phối hợp thực hiện các quyết định về áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế. Phối hợp với cơ quan THADS tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện chấp hành nghĩa vụ thi hành án.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về THADS, chỉ đạo cơ quan THADS cấp huyện thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án trên địa bàn. Bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và hỗ trợ kinh phí hoạt động theo đề nghị của cơ quan THADS. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về THADS đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về THADS; phối hợp cung cấp thông tin về nhân thân, tài sản của người phải thi hành án đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan THADS; chỉ đạo công tác cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố, đảm bảo các vụ việc khó khăn, phức tạp được thi hành dứt điểm, không để xảy ra tình trạng không tổ chức được việc cưỡng chế hoặc cưỡng chế không thành công do sự phối hợp không chặt chẽ của các cơ quan chức năng.
13. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với cơ quan THADS trong việc thông báo các văn bản về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS./.
Nguyễn Hiên - Văn phòng Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin đã đưa ngày: