Bộ Tư pháp tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022

Ngày 02/12/2021, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 (Báo cáo số 264/BC-BTP), theo đó, trong năm 2021, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. Trong đó, nổi bật là một số mặt công tác với những kết quả cụ thể như:
TRANG THÔNG TIN CÁC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

cổng thông tin điện tử tổng cục thi hành án dân sự - Bộ tư pháp

Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02432 444 269 - Fax: 02432 444 214. Email: banbientapthads@moj.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.

® Mọi thông tin phát hành lại từ cổng thông tin này phải ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp: thads.moj.gov.vn”.

Chung nhan Tin Nhiem Mang