Sign In

Thông báo hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và thực hiện thí điểm cơ chế một cửa

21/09/2016

Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; Quyết định số 719/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện thí điểm hỗ trực trực tuyến yêu cầu thi hành án; Quyết định số 721/QĐ-TCTHADS ngày 01/7/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; Quyết định số 722/QĐ-TCTHADS ngày 01/7/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: