Sign In

Ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Giang

07/07/2015

Kính gửi: Chi cục THADS các huyện, thành phố
 
 
Để chấn chỉnh công tác báo cáo thống kế và các loại báo cáo khác trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Văn phòng Cục thông báo ý kiến của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang về việc phê bình các đơn vị nộp báo cáo thống kê chậm, cụ thể như sau: tính đến ngày 06/7/2015, các Chi cục THADS thành phố Bắc Giang, Chi cục THADS huyện Yên Dũng, Chi cục THADS huyện Lạng Giang, Chi cục THADS huyện Lục Ngạn nộp báo cáo thống kê 9 tháng chậm 03 ngày. Việc gửi chậm báo cáo của các Chi cục nêu trên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo chung của toàn tỉnh. Vậy cần phải phê bình Chi cục trưởng các đơn vị nêu trên để rút kinh nghiệm chung.
          Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng, Văn phòng Cục thông báo để các Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang biết, thực hiện./.
 
  VĂN PHÒNG CỤC
 
Các tin đã đưa ngày: