Sign In

KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2014

21/10/2014

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2014, đối với các đơn vị như sau:
 
 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 

Số:  29  /KHKTr-CTHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
 

        

          Bắc Ninh, ngày  09  tháng  10  năm  2014

 
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2014
 
 
          Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2014, đối với các đơn vị như sau:
         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
         Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự của các Chi Cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm trong quá trình ra quyết định thi hành án, thụ lý và phân loại việc, tiền thi hành án dân sự, kết quả công tác thi hành án dân sự, thống kê thi hành án dân sự nhằm đảm bảo số liệu báo cáo kết quả thi hành án trung thực, chính xác, làm căn cứ để bình xét thi đua khen thưởng, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ năm 2015.
         II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
         Kiểm tra toàn diện về công tác nghiệp vụ thi hành án với những nội dung sau:
        - Hoạt động nghiệp vụ thi hành án:
        + Nhận bản án, quyết định của Toà án; đơn yêu cầu thi hành án.
        + Ra quyết định thi hành án và lập hồ sơ thi hành án.
        + Phân loại việc và trình tự, thủ tục thi hành án.
        + Thu, chi xử lý tiền, tài sản thi hành án; giao, nhận và xử lý vật chứng.
        + Tổng hợp, báo cáo nghiệp vụ kế toán thi hành án.
        - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án:
        + Công tác tiếp công dân.
        + Tiếp nhận, phân loại, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
        + Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
        III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
        1. Kiểm tra trực tiếp 03 đơn vị gồm: Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành; Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong; Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh.
        2. Đơn vị tự kiểm tra 05 đơn vị gồm: Chi cục thi hành án dân sự các huyện: Lương Tài; Gia Bình; Tiên Du; Quế Võ; thị xã Từ Sơn.
        IV. THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA:
        1. Thời điểm kiểm tra: Tính từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/9/2014.
        2. Thời gian kiểm tra đối với các đơn vị: 
        - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, từ ngày 28/10/2014 đến ngày 17/11/2014.
        - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong, từ ngày 18/11/2014 đến ngày 08/12/2014.
        - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, từ ngày 09/12/2014 đến ngày 09/01/2015.
        V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
        1. Căn cứ Kế hoạch này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu:
         - Chi cục trưởng đơn vị Cục kiểm tra trực tiếp, chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản những nội dung kiểm tra trên; chỉ đạo Chấp hành viờn, cỏn bộ của đơn vị chuẩn bị trước hồ sơ thi hành ỏn và cỏc loại số sỏch cú liờn quan theo từng phần việc (căn cứ vào báo cáo thống kê năm 2014 của Đơn vị và Chấp hành viên); Hồ sơ thi hành ỏn sắp xếp riờng từng chấp hành viờn và lập danh sỏch theo từng loại việc cụ thể: Số vụ việc thi hành và giải quyết xong; Số vụ việc đang thi hành; Số vụ việc xếp loại chưa có điều kiện thi hành.
        - Chi cục trưởng đơn vị tự kiểm tra, thực hiện việc tự kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch này và báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 30/11/2014. Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ làm việc trực tiếp đối với từng Đơn vị về kết quả tự kiểm tra, thời gian làm việc sẽ thông báo sau.
        2. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án chủ trì, đề xuất thành phần đoàn kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Cục xem xét quyết định.
        3. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục có trách nhiệm phối hợp, sắp xếp công việc, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Cục trưởng cho từng cuộc kiểm tra.
         Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian, nội dung kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ thông báo trước./
 
Nơi nhận:
- Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư Pháp  (b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc Cục (để p/h);
- Chi cục Thi hành án DS huyện, TX, TP (để t/h);
- Lưu: VT.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 

Chu Văn Tuất

Các tin đã đưa ngày: