Sign In

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Kỳ thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất

30/03/2016

BỘ TƯ PHÁP
BAN ĐỀ THI HỘI THI
CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI
LẦN THỨ NHẤT
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Kỳ thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất
 
 
 
Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-BTP ngày 09/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, Quyết định số 306/QĐ-TCTHADS ngày 09/3/2016 về việc thành lập Ban Đề thi Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ôn thi của các Chấp hành viên tham dự kỳ thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, Ban Đề thi xây dựng Đề cương hướng dẫn ôn tập như sau:
1. Đối với Đề thi tại Vòng thi cấp tỉnh:
1.1 Về nội dung, Đề thi viết gồm 02 câu liên quan đến các vấn đề như:
- Tìm hiểu về truyền thống của hệ thống Thi hành án dân sự (THADS):
+ Lịch sử ra đời ngày Truyền thống thi hành án dân sự; các giai đoạn phát triển quan trọng; những thành tựu đạt được qua các thời kỳ (tham khảo thêm Đề cương tuyên truyền về truyền thống ngành THADS).
+ Hệ thống tổ chức THADS hiện nay; sự phát triển của hệ thống THADS; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS, các cơ quan THADS;
+ Lịch sử hình thành chức danh Chấp hành viên, quy định của pháp luật qua các thời kỳ về nhiệm vụ quyền hạn của Chấp hành viên trong tổ chức thi hành án; những điều Chấp hành viên không được làm; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan THADS. 
- Tìm hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án:
+ Tìm hiểu toàn diện quy định của pháp luật về quy trình tổ chức THADS, từ khâu xác định điều kiện để chấp nhận yêu cầu thi hành án, ra quyết định thi hành án; đối tượng, hình thức, thời hạn thông báo về thi hành án; xác minh điều kiện thi hành án, xác định việc chưa có điều kiện thi hành án, xác minh lại; thỏa thuận thi hành án; ủy thác, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án; việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là biện pháp kê biên, xử lý tài sản thi hành án và xử lý tài sản chung, tài sản thế chấp; miễn, giảm thi hành án, phí thi hành án; thanh toán tiền thi hành án…
+Tìm hiểu về thẩm quyền, thời hạn, quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS; kháng nghị và trả lời kháng nghị về THADS; kiến nghị giải thích bản án, quyết định hoặc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án…
1.2 Về cách thức, Đề thi có thể dưới dạng câu hỏi để đánh giá sự hiểu biết về một quy định cụ thể của pháp luật; dưới dạng tình huống thi hành án cụ thể để yêu cầu thí sinh chủ động đưa ra các biện pháp giải quyết có phân tích, lý giải, hoặc đánh giá nhận xét việc làm của Chấp hành viên nêu trong tình huống…
2. Đối với đề thi tại Vòng thi khu vực và Chung kết toàn quốc
2.1 Về nội dung, Đề thi chuẩn bị cho Đội thi xử lý 05 tình huống trên sân khấu, liên quan đến các vấn đề như:
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên, Thừa phát lại;
- Trình tự, thủ tục thi hành án.
- Kỹ năng áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án;
- Kỹ năng tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS;
- Khả năng vận động, thuyết phục đương sự và các bên liên quan trong quá trình thi hành án;
- Kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi hành án.
2.2 Về cách thức, đề thi có thể dưới dạng lựa chọn trả lời “đúng-sai” hoặc “có-không”; yêu cầu đưa ra các thông số cụ thể (ví dụ: điều luật, số liệu, thời hạn..);  so sánh sự giống, khác nhau; thông qua tình huống cụ thể để đội thi đưa ra phương án xử lý của mình (trả lời hoặc thông qua tiểu phẩm…)…
3. Văn bản pháp luật cần tham khảo:
+ Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự và có liên quan đến thi hành án dân sự;
+ Lưu ý Luật THADS năm 2008; điểm mới, sửa đổi, bổ sung của các văn bản mới được ban hành (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật THADS; Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT- BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 quy định về miễn giảm nghĩa vụ thi hành án các khoản nộp ngân sách nhà nước; Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 quy định về thủ tục quản lý hành chính trong THADS và biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án; Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS, Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự…)
+ Những quy định của pháp luật liên quan đến THADS như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ Luật Tố tụng dân sự; Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản liên quan khác; đặc biệt lưu ý những điểm mới, hoặc những nội dung mới được sửa đổi bổ sung…
Trên đây là Đề cương hướng dẫn ôn tập phục vụ kỳ thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, Ban Đề thi thông báo để  thí sinh tham dự kỳ thi biết, ôn tập hiệu quả./.
 
  TM. BAN ĐỀ THI
TRƯỞNG BAN ĐỀ THI
                            Đã ký
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THADS
Nguyễn Văn Sơn
 
 
Các tin đã đưa ngày: