Sign In

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban ngày 14/7/2015

23/07/2015

        TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
      CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
     TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
 
 
 
 
Số: 504/TB-CTHADS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
  

Bà Rịa - Vũng Tàu,  ngày 15 tháng 7 năm 2015
 
THÔNG BÁO
V/v kết luận cuộc họp giao ban ngày 14/7/2015
 
Ngày 14/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng và triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự giữa Lãnh đạo Cục, các Trưởng, Phó phòng; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Chấp hành viên, Thẩm tra viên toàn tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Cục trưởng Phạm Hồng Đức. Sau quá trình thảo luận các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong hoạt động thi hành án dân sự khi bắt đầu áp dụng luật mới, đồng chí Cục trưởng đã kết luận chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Ngày 07/7/2015 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2423/BTP-TCTHADS về việc hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp, yêu cầu các Trưởng Phó phòng, Chi Cục trưởng và Chấp hành viên nghiên cứu thực hiện, đặc biệt là một số vấn đề liên quan đến phân loại án trong thống kê thi hành án dân sự, thủ tục thi hành án dân sự, định giá, kê biên xử lý tài sản bảo đảm thi hành án, sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự,…
- Trong giai đoạn chuyển tiếp việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa dổi bổ sung năm 2014 không tránh khỏi một số khó khăn vướng mắc. Vì vậy, trong thực tiễn công tác thi hành án, nếu những điều luật và các văn bản hướng dẫn cũ vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục áp dụng, những điều luật mới đã có hiệu lực thi hành thì có thể áp dụng thẳng không cần chờ hướng dẫn.
- Việc ban hành quyết định phân công đối với quyết định thi hành án theo yêu cầu: Điều 36 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án chỉ đề cập đến việc ra quyết định phân công đối với loại án chủ động, không đề cập đến việc phân công khi ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của đương sự, thì vẫn tiếp tục áp dụng việc ra quyêt định phân công theo trình từ thủ tục cũ từ trước đến nay.
2. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 đã bỏ phần “ khi nộp đơn yêu cầu thi hành án, đương sự phải cung cấp thông tin tài sản của người phải thi hành án” thay vào đấy người phải thi hành án sẽ tiến hành tự kê khai tài sản. Do vậy, để việc xác minh chặt chẽ, đạt hiệu quả, tránh trường hợp bỏ sót tài sản hoặc người phải thi hành án kê khai gian dối, các Chấp hành viên khi giải quyết vụ việc cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đến vụ việc như: công chứng, tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư,…để cung cấp chính xác tài sản cần xác minh, khi cần thiết có thể đề xuất Thủ trưởng ra văn bản phối hợp
3. Từ ngày 01/7/2015 Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động, yêu cầu các Trưởng Phòng chuyên môn và Chi Cục trưởng đôn đốc việc đóng góp thông tin, bài viết về tình hình hoạt động của đơn vị mình, thông báo bán đấu giá tài sản, danh sách những việc chưa có điều kiện thi hành án,…. Để đảm bảo cập nhật kịp thời, chính xác, công khai tình hình hoạt động của Ngành trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của CBCC và người dân quan tâm.
4. Trước mắt chỉ còn hai tháng là kết thúc năm kế hoạch 2015, tuy nhiên toàn Ngành Thi hành án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạt 66,58% về việc và 34,54% về tiền, còn thiếu 23,42% (so với chỉ tiêu được giao 90% về việc) và 42,46 (so với chỉ tiêu 77% về tiền). Vì vậy, đề nghị các Chi cục trưởng và các Chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ khắc phục khó khăn hoàn thành chỉ tiêu được giao.
5. Ngày 26/6/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự, đề nghị các đồng chí Trưởng Phòng và các Chi Cục trưởng triển khai trong đơn vị về nội dung cũng như hình thức sử dụng văn bản về các vấn đề cụ thể liên quan đến Thông tư như chế độ hợp đồng khoán việc, hợp đồng 68, thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng,…
6. Triển khai nghiên cứu Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, để chuẩn bị áp dụng thực hiện từ ngày 01/10/2015.
7. Chuẩn bị cho ngày truyền thống Ngành Thi hành án 19/7, sau khi lấy ý kiến toàn đơn vị, Cục trưởng thống nhất giao cho từng Chi cục tự triển khai tổ chức kỷ niệm trong đơn vị mình và gửi bài hoạt động để đăng tải lên trang Thông tin Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trên đây là thông báo nội dung kết luận cuộc họp giao ban ngày 14/7/2015. Yêu cầu các Trưởng, Phó phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được kết luận. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Lãnh đạo các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
 
Nơi nhận:                                                            
- Cục trưởng (để báo cáo);                         
- Phó Cục trưởng (để báo cáo)
- Các đ/c Trưởng, phó phòng (để t/h);
- Các Chi cục THADS (để t/h);
- Lưu: VT, VP.
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
Trần Văn Trường
   
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: