Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022

14/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022
 Ngày 10/12/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, Thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022. Đồng chí Huỳnh Văn Hùng – Phó Cục trưởng Phụ trách Cục chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục với Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.
Qua báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2021 toàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2020 và chưa đạt chỉ tiêu của Tổng cục thi hành án dân sự giao (về việc đạt tỷ lệ 74,62%/81,50%, giảm 3,64%, còn thiếu 6,88%; về tiền đạt tỷ lệ 24,78%/40,10%, giảm 15,17%, còn thiếu 15,32%); số việc và tiền chuyển kỳ sau còn nhiều: 7.050 việc, tương ứng số tiền1.912.086.456.000 đồng. Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến phát biểu tham luận: về những khó khăn, vướng mắc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (Chi cục THADS thị xã La Gi); về kinh nghiệm, giải pháp trong tổ chức thi hành án đã đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (Chi cục THADS huyện Đức Linh); về những kinh nghiệm, giải pháp để tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng đạt hiệu quả (Chi cục THADS huyện Tuy Phong); về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp cưỡng chế giao tài sản, công tác phối hợp với Công an (Chi cục THADS thành phố Phan Thiết);… đồng thời, trao đổi một số vấn đề về nghiệp vụ của Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Tổ chức cán bộ.
                                                                                                              
Tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.
                         
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hùng – Phó Cục trưởng Phụ trách Cục THADS đề nghị các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc trong năm 2022, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm công tác 2021 và những năm trước đây, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, thích ứng với tình hình dịch Covid-19 phát sinh; tập trung vào 04 nhóm giải pháp chủ yếu như sau:
                        
Một là, nhóm giải pháp về quản lý, chỉ đạo, điều hành
Tinh thần chung:
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. Lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS, phải quyết liệt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác THADS, THAHC.
- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức, thái độ trong công việc của Chấp hành viên, công chức, người lao động. Tạo sự nhìn nhận tích cực của xã hội đối với công tác THADS, về công chức ngành THADS là lực lượng thi hành pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.
- Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo hướng đồng thuận, hiệu quả.
Các nhiệm vụ cụ thể:
- Các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và các quy chế, quy định liên quan trong hoạt động của đơn vị cho phù hợp với tình hình, điều kiện của đơn vị và quy định của pháp luật. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng Lãnh đạo đơn vị và chịu trách nhiệm trực tiếp trước cấp trên, trước pháp luật, đảm bảo mỗi đầu việc phải có Lãnh đạo phụ trách và công chức, người lao động tham mưu, theo dõi, tổ chức thực hiện.
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, nhất là đối với các Chi cục trưởng trong quản lý, chỉ đạo hoạt động THADS, theo dõi THAHC, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, kiểm tra, tự kiểm tra công tác trong đơn vị mình phụ trách. Các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Tổng cục, Cục THADS phải được triển khai đầy đủ, kịp thời và báo có kết quả thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, coi đây là giải pháp đột phá, thay đổi phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc.
- Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công việc, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc của Chấp hành viên, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
- Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của địa phương. Việc thực hiện tổ chức thi hành án trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục theo chỉ đạo của Cục THADS tại Công văn số 481/CTHADS-NV ngày 10/11/2021.
- Các Chi cục xây dựng Chương trình công tác hàng tháng của Lãnh đạo đơn vị, gửi về Cục theo dõi và đăng công khai trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS.
Hai là, nhóm giải pháp về nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
- Lãnh đạo các Chi cục, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tiếp tục tăng cường, đôn đốc việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên tại đơn vị hàng tháng. Tập trung kiểm tra, nắm bắt tiến độ giải quyết án của từng đơn vị, từng Chấp hành viên, nhất là những vụ việc có giá trị thi hành án lớn, phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo.
- Tập trung tổ chức thi hành án tín dụng, ngân hàng theo chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công văn số 1301/TCTHADS-NV1 ngày 29/4/202, Công văn số 1744 TCTHADS-NV1 ngày 27/5/2021 và Công văn số 2433/TCTHADS-NV1 ngày 14/7/2021. Tập trung thi hành các vụ việc thu cho ngân sách nhà nước. Tăng cường lập hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.
- Rà soát, cập nhật (bổ sung hoặc đưa ra danh sách theo dõi) các vụ việc thi hành án trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Tập trung chỉ đạo và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc này, nhất là phối hợp với Công an để thực hiện cưỡng chế. Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức thi hành và theo dõi chỉ đạo.
- Thực hiện nghiêm túc việc xác minh định kỳ đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án. Đăng tải đúng quy định pháp luật về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang Thông tin điện tử THADS.
- Từng đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức THADS đã nêu tại Khoản 4 Mục II Chương trình số 28/CTr-CTHADS ngày 10/11/2021 của Cục THADS về “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021 – 2025”.
Ba là, nhóm giải pháp về công tác kiểm tra
- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nội bộ. 100% đơn vị thuộc và trực thuộc Cục THADS phải ban hành Kế hoạch tự kiểm tra hàng năm. Cục THADS tiến hành kiểm tra toàn diện một số Chi cục, tăng cường kiểm tra đột xuất công tác xác minh, phân loại án, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá đối với các Chi cục và Chấp hành viên; đồng thời, kiên quyết xử lý các sai phạm.
- Từng đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra trong THADS đã nêu tại Khoản 8 Mục II Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các văn bản của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS chỉ đạo, quán triệt, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa vi phạm, thiếu sót, tham nhũng trong toàn hệ thống THADS.
 Nhóm giải pháp cuối cùng, về công tác tổ chức cán bộ
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị, đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và công chức làm công tác THADS. Tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm; trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021 – 2025” đến từng đơn vị, từng công chức trong cơ quan THADS.
- Tăng cường nắm bắt, nhận diện tình hình cán bộ tại các đơn vị để kịp thời có giải pháp xử lý ngay; thực hiện rà soát, sắp xếp, thay thế cán bộ yếu về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, nhất là đội ngũ Lãnh đạo các đơn vị.
- Thực hiện nghiêm việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Kiên quyết chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với Kế toán, Chấp hành viên, nhất là Chấp hành viên có biểu hiện tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong tổ chức thi hành án, năng lực yếu và có sức ỳ, ỳ ạch trong công tác; thực hiện đúng chỉ đạo: không bố trí Chấp hành viên tại các Phòng chuyên môn thuộc Cục gồm: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các Chi cục phải xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí địa bàn công tác đối với Chấp hành viên hàng năm (phải ban hành Kế hoạch trong quý I của năm) và báo cáo việc thực hiện cho Cục để Cục theo dõi, chỉ đạo.
- Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại các đơn vị, công chức đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký. Năm 2022, phải tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn sau:
+ Quy chế kiểm tra trong hệ thống THADS;
+ Quy chế lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá.
Giao Văn phòng chủ trì triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự việc triển khai thực hiện của các đơn vị.
Thanh Tường
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: