Sign In

Thông báo về việc gửi Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

14/02/2017

về việc gửi Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Chi tiết   Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo link sau:
http://qlvb.moj.gov.vn/home!gotoDocumentDirectionPortalDetail.do?detail=GtKhFS0P2IjR8IRhsTLbQw==

Tác giả ảnh: Trương Lê Ly Băng
Theo THADS

Các tin đã đưa ngày: