Sign In

Triển khai thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

27/09/2022

Triển khai thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
 
chi tiết theo link bên dưới đây
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=2139

Tác giả ảnh: Tổng cục THADS
Theo Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: