Sign In

TIẾP TỤC NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÔNG VỤ TRONG THADS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

23/10/2019

           Năm 2019, Cục THADS TP xây dựng chủ đề năm“kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả”, kết quả THADS trong toàn ngành về việc: tổng số thụ lý: 17.859 việc, tăng 1.242 việc so với cùng kỳ, đã giải quyết xong 9.642 việc/số việc có điều kiện thi hành, đạt 73,85%, vượt 0,85%; THADS về tiền: tổng số thụ lý: 3.815,5 tỷ đồng, tăng gần 630 tỷ đồng, đã giải quyết xong 635,1 tỷ đồng/số tiền có điều kiện thi hành, đạt 36,14%, vượt 3,14% so với cùng kỳ. Đạt được những kết quả như trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng Cục THADS, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, cũng còn nhiều tồn tại cần tiếp tục quan tâm giải quyết, trong đó tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS là một trong những giải pháp rất cấp thiết và quan trọng nhất.
       Toàn ngành THADS TP Cần Thơ có tổng biên chế hành chính là 122, trong đó đã thực hiện được 116 còn thiếu 5 biên chế, chỉ tiêu hợp đồng đã thực hiện 35/ 37 người, cơ bản thực tế lượng người trên lượng việc là khá áp lực, bên cạnh đó công tác THADS khá nhạy cảm và có độ khó nhất định, chính vì điều đó việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS là một trong những giải pháp rất cần thiết được quan tâm hàng đầu, nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Tổng cục THADS và Thành phố giao phó. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ phải được đảm bảo cả về hình thức và nội dung bên trong, từ các khâu trong quá trình THADS như tiếp công dân, trả lời khiếu nại tố cáo, đối thoại, hướng dẫn, giải thích thấu đáo những thắc mắc của đương sự, phải cương quyết cưỡng chế những trường hợp chống đối nhằm trốn tránh nghĩa vụ THADS... Đặc biệt nhất là tự ý thức của từng công chức, người lao động, tự nhận lấy trách nhiệm được giao mà tự giác thực hiện, có tư duy, lối làm việc khoa học, tiếp thu cái mới, cái hay, tự học, tự trau dồi các kỹ năng THADS.
        Nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS không loại trừ việc tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người chấp hành viên vừa tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật mà còn có đạo đức công vụ tốt, đặc biệt cần quan tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đặc biệt là trong hoạt động thi hành án. Để tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ trong THADS trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo, cần thiết phải thực hiện tốt một số giải pháp như sau:
       Thứ nhất, lãnh đạo Cục và lãnh đạo các chi cục THADS cần quán triệt, triển khai kịp thời những quy định của Trung ương và Thành phố có liên quan đến lĩnh vực THADS, đặc biệt là phổ biến sớm kế hoạch, công tác, bộ chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2020 đến từng công chức, người lao động, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị và chấp hành viên, từ đó làm cơ sở thực hiện.
       Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát án, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công tác kiểm tra; tăng cường việc tự kiểm tra, kịp thời phát hiện sai sót để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời hoặc khen thưởng động viên những trường hợp điển hình, có nhiều nỗ lực, đóp góp.
      Thứ ba, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống đối với công chức, người lao động, kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục thực hiện tích cực việc học tập và làm theo gương Bác Hồ bằng việc làm thiết thực, có ý nghĩa; quan tâm hơn nữa công tác tổ chức cán bộ.
      Thứ tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào suốt quá trình THADS nhằm góp phần giảm tải lượng công việc, rút ngằn thời gian đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
      Thứ năm, phát huy và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, gây dựng các phong trào thi đua, các phong trào đoàn thể góp phần tạo tính thống nhất, đoàn kết trong nội bộ từng đơn vị, tạo động lực phát huy sức mạnh tinh thần hoàn thành nhiệm vụ.


Theo ThS. Nguyễn Duy Quốc

Các tin đã đưa ngày: