Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

28/06/2021

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 24-25 tháng 6 năm 2021,  Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Hùng Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
 Nội dung học tập bao gồm: Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Tại Hội nghị đồng chí Phan Hùng Dũng nhấn mạnh sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nói chung và đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao, đồng chí Phan Hùng Dũng đề nghị Đảng viên và quần chúng dự hội nghị phải nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.
Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết được tổ chức 1, 5 ngày, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng Cục Thi hành án dân sự tỉnh nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.
 

Các tin đã đưa ngày: