Sign In

ĐẢNG ỦY DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH GIÁM SÁT BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

29/12/2016

ĐẢNG ỦY DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH GIÁM SÁT BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
     “Thực hiện Quyết định số 91-QĐ/ĐU ngày 01/12/2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh, chiều ngày 26/12/2016, Đoàn giám sát của Đảng ủy do đồng chí Phan Thanh Vận- Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng đoàn, đã công bố báo cáo giám sát đối với  Ban chấp hành Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ, Chủ tịch Công doàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cục tham dự hội nghị.
      Đến tháng 12/2016, Chi bộ Cục thi hành án dân sự hiện có 15 đảng viên, trong đó đảng viên nam 11 đồng chí, đảng viên nữ 04 đồng chí, có 13 đảng viên chính thức; 02 đảng viên dự bị. Về trình độ chuyên môn: thạc sỹ 01 đồng chí; đại học và tương đương 14 đồng chí; trình độ lý luận: cao cấp chính trị 03 đồng chí; trung cấp chính trị 03 đồng chí. Các tổ chức đoàn thể trực thuộc Chi bộ gồm: Công đoàn với 28 đoàn viên và và Đoàn đoàn thanh niên với 11 đoàn viên.
 

      Trong năm 2016, Ban chấp hành chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng và người lao động tại Cục tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về kết quả cụ thể: Đã tổ chức được 05 buổi học tập các Chỉ thị nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05-CT/TW; đã xây dựng 01 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhiệm kỳ 2016-2020 và 01 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Ban chấp hành Chi bộ năm 2017; việc viết bài thu hoạch của đảng viên, quần chúng thể hiện tâm huyết, trách nhiệm; các bài viết có đề ra các giải pháp gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể.
 
      Phát biểu ý kiến tại buổi công bố kết luận giám sát, đồng chí Phan Thanh Vận- Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao việc nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về trách nhiệm của Ban chấp hành Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tài liệu phục vụ việc học tập được Ban chấp hành Chi bộ chuẩn bị chu đáo; tổ chức học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Chương trình hành động của Chi bộ được xây dựng phù hợp với đặc điểm tình hình của Ngành và bảo đảm tính khả thi. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Dảng tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban chấp hành Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Ban chấp hành Chi bộ cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, bảo đảm nội bộ thống nhất, đoàn kết, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; lãnh đạo Ngành thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển./.
 
                                                                                          Người viết:
                                                                                             Đỗ Thành Trung

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung

Các tin đã đưa ngày: