Sign In

Cơ cấu tổ chức

30/06/2015

I. Lãnh đạo Cục
1. Cục Trưởng
Họ và tên: Vũ Quang Hiện
Số điện thoại: 0913.887.449
Email: hienvq.dtp@moj.gov.vn
2. Phó Cục trưởng
Họ và tên: Bùi Văn Khanh
Số điện thoại: 0946.199.899
Email: khanhbv.dtp@moj.gov.vn
3. Phó Cục trưởng
Họ và tên: Trần Công Bằng
Số điện thoại: 0918.365.450
Email: bangtc.dtp@moj.gov.vn
II. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục
1. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
Trưởng phòng: Bùi Thị Ngọc Kiều
Số điện thoại: 0944.997.068
Email: kieubtn.dtp@moj.gov.vn
2. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Trưởng phòng: Võ Minh Dũng
Số điện thoại: 0939.705.333
Email: dungvm.dtp@moj.gov.vn
3. Phòng Tố chức cán bộ
Trưởng phòng: Lê Hà Nhựt Phượng
Số điện thoại: 0916.065.838
Email: phuonglhn.dtp@moj.gov.vn
4. Văn phòng
Chánh Văn phòng: Đặng Đức Duy
Số điện thoại: 0913.938.496
Email: duydd.dtp@moj.gov.vn
5. Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng: Lê Thị Trúc Quỳnh
Số điện thoại: 0913.170.667
Email: quynhltt.dtp@moj.gov.vn
III. Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành phố
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh
Chi Cục trưởng: Phạm Văn Dũng
Số điện thoại: 0949.730.018
Email: dungpv.dtp@moj.gov.vn
2. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc
Chi Cục trưởng: Nguyễn Quang Hạnh
Số điện thoại: 0918.974.779
Email: hanhnq.dtp@moj.gov.vn
3. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự
Chi Cục trưởng: Nguyễn Văn Hiếu
Số điện thoại: 0918.973.872
Email: hieunv.dtp@moj.gov.vn
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự
Chi Cục trưởng: Trịnh Văn Tươm
Số điện thoại: 0918.638.108
Email: tuomtv.dtp@moj.gov.vn
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng
Quyền Chi Cục trưởng: Nguyễn Ngọc Được
Số điện thoại: 0918.105.470 
Email: duocnn.dtp@moj.gov.vn
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình
Chi Cục trưởng: Mai Thị Thu Cúc
Số điện thoại: 0975.255.337
Email: cucmtt.dtp@moj.gov.vn
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông
Chi Cục trưởng: Nguyễn Minh Thiện
Số điện thoại: 0783.973.555
Email: thiennm.dtp@moj.gov.vn
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh
Chi Cục trưởng: Trương Thành Út
Số điện thoại: 0913.882.373
Email: uttt.dtp@moj.gov.vn
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười
Chi Cục trưởng: Võ Hoàng Long
Số điện thoại: 0968.282.223
Email: longvh.dtp@moj.gov.vn
10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành
Chi Cục trưởng: Lê Thanh Giang
Số điện thoại: 0988.512.839
Email: gianglt.dtp@moj.gov.vn
11. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung
Chi Cục trưởng: Nguyễn Bùi Trí
Số điện thoại: 0909.151.679
Email: trinb.dtp@moj.gov.vn
12. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò
Chi Cục trưởng: Lê Hồng Đỗ
Số điện thoại: 0988.136.910
Email: dolh.dtp@moj.gov.vn