Sign In

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024 (21/05/2024)

Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 để thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
 
Các tin đã đưa ngày: