Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thành phố Hồng Ngự vượt khó hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

20/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-CTHADS ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp và hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 của Ngành với chủ đề: “Toàn Hệ thống THADS đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực...

Nghiên cứu trao đổi

Một số vướng mắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

14/09/2021

Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân theo luật định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của các cấp chính quyền. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo là góp phần thực hiện quyền dân chủ, khẳng định bản chất tốt đẹp của nhà nước ta là nhà nước...

Thông tin khác

Những điểm mới cần lưu ý khi thực hiện chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kể từ ngày 15/8/2021

20/09/2021

Từ ngày 15/8/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người...