Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hồng Ngự tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

04/01/2022

Hội nghị Công chức là hoạt động thường niên của đơn vị. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong cơ quan thực hiện quyền dân chủ, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để kiến nghị những quyền lợi chính...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

04/01/2022

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan Cục Thi hành án dân sự năm 2021, đề ra phương hướng công tác năm 2022 và tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động trong quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị. Được sự chấp thuận...

Nghiên cứu trao đổi

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trước yêu cầu rút ngắn thời gian thi hành án

18/11/2021

Trong những năm gần đây, công tác công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối...

Thông tin khác

Thêm cơ chế ủy thác xử lý tài sản trong thi hành án dân sự

13/01/2022

Chiều 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành...