Sign In

Công điện của Tổng cục THADS về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động của các Chi cục

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười

27/03/2020

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-VKS ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười về việc phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận trực tiếp kiểm sát, ngày 24 tháng 3 năm 2020 Đoàn phúc tra do đồng chí Ngô Văn Lượng –...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2019

19/12/2019

Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTCTU ngày 11/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 và Công văn số 284-CV/BTCĐUK ngày...

Đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án và một số vấn đề cần hoàn thiện

25/03/2020

Một trong những yêu cầu quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho người mua, nhận tài sản thi hành án đó là việc thực hiện đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án. Nhằm bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng của người mua/nhận tài sản thi hành án, pháp...