Sign In

Cơ cấu tổ chức

30/06/2015

I. Lãnh đạo Cục
1. Cục Trưởng
2. Phó Cục trưởng
II. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục
1. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
2. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
3. Phòng Tố chức cán bộ
4. Văn phòng
5. Phòng Tài chính - Kế toán
III. Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành phố
1. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh
2. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc
3. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Ngự
4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự
5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng
6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình
7. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông
8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh
9. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười
10. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành
11. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung
12. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò