Sign In

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

29/01/2018

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng
Chiều ngày 26 tháng 01 năm 2018, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Ty, Bí thư Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Chi bộ và cơ quan Cục Thi hành án dân sự, gồm Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Các Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng ta, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước. Cả 04 Nghị quyết đều đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn và nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết như tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; từ năm 2021 đến năm 2030 hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới; phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cơ bản hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, nghiên cứu giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm; chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; từng bước khắc phục "hành chính hóa" hoạt động và "công chức hóa" cán bộ ở các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đến năm 2021 giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; Nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền"; đến năm 2030 tuổi thọ trung bình khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ 157,5 cm và phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên và nâng cao chất lượng dân số...  
Ngay sau khi quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, quan trọng của 04 Nghị quyết, Bí thư Chi bộ Bùi Văn Ty đề nghị các đảng viên, công chức, người lao động tiếp tục tập trung, dành thời gian hợp lý để nghiên cứu kỹ hơn, nắm vững những nội dung cốt lõi về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và có sự liên hệ với tình hình thực tế ở Chi bộ, cơ quan Cục Thi hành án dân sự để đề ra chương trình, kế hoạch cá nhân triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Sau hội nghị này, tất cả đảng viên, công chức, người lao động sẽ viết bài thu hoạch cá nhân học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chi bộ.
 

Các tin đã đưa ngày: