Sign In

Cục Thi hành án dân sự triển khai Nghị quyết số: 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021

16/04/2018

Cục Thi hành án dân sự triển khai Nghị quyết số: 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021
         Ngày 16/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang đã triển khai Nghị quyết số: 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp “Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021” đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc.
         Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết này đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Trên cơ sở điều kiện, tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2018 – 2021.

Các tin đã đưa ngày: