Sign In

Thông báo Về việc điểu chỉnh thời điểm kiểm và thời gian kiểm tra đối với Chi cục THADS huyện Kinh Môn

17/08/2015

       Theo Thông báo số 935/TB-CTHADS ngày 11/8/2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự năm 2015, nội dung kiểm tra năm 2015 đối với tất cả các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện bao gồm: Phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra năm 2015; kiểm tra hồ sơ đã giải quyết xong; hồ sơ giải quyết theo điều luật của từng Chấp hành viên và kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ. Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/10/2014 đến 31/7/2015.
        Tuy nhiên, đối với Chi cục THADS huyện Kinh Môn, theo Kết luận về việc trực tiếp kiểm sát số 155/KL-VKS-P10 ngày 28/5/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương thì năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát cơ bản toàn diện các mặt hoạt động của Chi cục THADS huyện Kinh Môn từ 01/9/2014 đến 31/3/2015. Do đó, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã thống nhất thay đổi thời điểm kiểm tra công tác THADS năm 2015 đối với Chi cục THADS huyện Kinh Môn như sau:
 
1. Phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra năm 2015;
2. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra hồ sơ đã giải quyết xong; hồ sơ giải quyết theo điều luật (Đình chỉ, Ủy thác, trả đơn yêu cầu thi hành án) của từng Chấp hành viên (cả về việc và giá trị).
- Kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ.
3. Thời điểm kiểm tra: từ ngày 01/4/2015 đến 31/7/2015.
4. Thời gian kiểm tra là: 02 ngày làm việc từ ngày 07/8/2015 đến ngày 08/9/2015.
 
Các tin đã đưa ngày: