Sign In

DANH SÁCH CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẢI DƯƠNG

11/08/2015

STT Họ và tên
Người phát ngôn
Chức vụ Ngày, tháng, năm sinh Điện thoại cơ quan, di động, email Ghi chú
1 Người đứng đầu cơ quan Nguyễn Văn Tường Cục trưởng 27/5/1958 - ĐTCQ: 3894.935
- ĐTDĐ: 0904.331.999
- Email: tuongnv.hdg@moj.gov.vn
 
2 Người được ủy quyền phát ngôn Đoàn Đình Chiến Phó Cục trưởng 25/11/1968 - ĐTCQ: 3891.743
- ĐTDĐ: 0915.019.288
- Email: chiendd.hdg@moj.gov.vn
 
3 Người phát ngôn thường xuyên Nguyễn Văn Thắng Chánh Văn phòng 07/3/1975 - ĐTCQ: 3891.323
- ĐTDĐ: 0913.778.656
- Email: thangnv.hdg@moj.gov.vn
 
Các tin đã đưa ngày: