Sign In

Cục Thi hành án dân sự Hải Dương tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác thi hành án dân sự năm 2023 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023

13/10/2023

Cục Thi hành án dân sự Hải Dương tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác thi hành án dân sự năm 2023 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023
Ngày 12/10/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác Thi hành án dân sự 2023 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký, Kế toán và các công chức khác  các cơ quan THADS trong tỉnh.
Mở đầu Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Đồng văn Kiên, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh thông qua Báo cáo đánh giá công tác THADS, hành chính năm 2023: theo đó, năm 2023, trong bối cảnh toàn xã hội bị tác động tiêu cực sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do suy giảm. Bên cạnh đó, trước tình hình biên chế của hệ thống các cơ quan THADS nói chung và các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương nói riêng ngày càng cắt giảm, Cục THADS tỉnh Hải Dương đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo các đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2023. 100% những vụ việc thuộc diện chủ động và thi hành theo đơn yêu cầu thi hành án được ra quyết định đúng thời hạn và được lập hồ sơ đầy đủ, đúng biểu mẫu quy định; phân loại việc, tiền có điều kiện đạt tỷ lệ cao; Công tác thụ lý giải quyết các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra ngày càng hiệu quả; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục được quan tâm; Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về hoạt động thi hành án dân sự; kỷ cương, kỷ luật hành chính được siết chặt và tăng cường hơn từ Cục đến các Chi cục. Kết quả thi hành: Tổng số phải thi hành là 11.455 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 9.546 việc, số thi hành xong là 8.058 việc, tăng 164 việc (tăng 53,77%) so với năm 2022; đạt tỉ lệ 84,41%/82,6%, tăng 7,27% so với năm 2022. Vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 1,81%; về tiền tổng số phải thi hành là 6.105.006.681.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 2.747.586.688.000 đồng, chiếm 52,48% tổng số phải thi hành, tăng 1.298.927.042.000 đồng (89,64%)  so với năm 2022, đã thi hành xong là 1.551.594.136.000 đồng, tăng 1.300.763.099.000 đồng (520%) so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ giải quyết đạt 56,47%, tăng 37,16%. So với cùng kỳ năm 2022, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 10,87%. Kết quả thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải thi hành loại này là 4.483 việc, tương ứng với số tiền là 1.070.353.924.000 đồng (chiếm 39,57% về việc và 20,44% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành xong 3.568 việc, tương ứng với số tiền là 88.689.135.000 đồng, đạt tỷ lệ 88,2% về việc và 30,3 về tiền. Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải thi hành loại này là 399 việc (tăng 68 việc so với cùng kỳ  năm 2022), tương ứng với số tiền là 3.378.530.537.000 đồng (tăng 1.951.518.524.000 đồng so với năm 2022 (chiếm 3,52% về việc và 64,53% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành xong 18 việc, tương ứng với số tiền là 105.272.477.000 đồng, đạt tỷ lệ 4,51% về việc và 3,1% về tiền.  
Trong năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 55 trường hợp, giảm 20 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó có 20 việc cưỡng chế phải huy động lực lượng liên ngành. Các cuộc cưỡng chế đều được tổ chức theo đúng kế hoạch và nhận được sự đồng tình của cán bộ và quần chúng nhân dân.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2023, các cơ quan THADS Hải Dương đã tiếp 35 lượt, tương ứng 35 người, trong đó, số đoàn đông người (số lượng: 0 đoàn). Trong đó, Cục THADS tỉnh tiếp 24 lượt công dân, Chi cục THADS cấp huyện tiếp 11 lượt công dân. Đồng thời, trong 2023, Cục THADS tỉnh đã tiếp nhận 202 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; số đơn trùng lặp là 106 đơn, số đơn phải giải quyết 96 đơn, trong số 96 đơn phải giải quyết: Thẩm quyền Cục THADS tỉnh: 51 việc, đã giải quyết 50/51 việc, đạt 98%. Thẩm quyền của Chi cục THADS cấp huyện giải quyết: 44 việc, đã giải quyết 44/44 việc, đạt 100%; số việc chuyển đơn cho cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền: 01 việc.
Ngoài ra, các mặt công tác khác các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                                                                           Toàn cảnh buổi làm việc 

Bên canh những kết quả đã đạt được, Báo cáo  cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế, đó là: còn 03 Chi cục THADS cấp huyện không hoàn thành chỉ tiêu về tiền, có 02 Chấp hành viên không hoàn chỉ tiêu về việc; 13 Chấp hành viên không hoàn thành chỉ tiêu về tiền; Việc chỉ đạo và tổ chức thi hành một số vụ việc thi hành khó khăn, phức tạp,  vụ việc có khiếu nại, tố cáo, vụ việc liên quan đến xử lý tài sản kê biên, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn chậm và chưa thực sự quyết liệt; Một số vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành dứt điểm được; việc rà soát, báo cáo và tổ chức thi hành án các vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa được thi hành ở một số đơn vị có lúc, có việc chưa được hiệu quả; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế cơ quan của một bộ phận công chức và người lao động chưa được nghiêm túc; một số công chức, trong đó có công chức lãnh đạo, quản lý chưa thật sự quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ nên hiệu quả áp dụng còn chưa cao. Việc chấp hành chế độ báo cáo một số đơn vị còn chưa nghiêm.

Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với kết quả công tác năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024, đồng thời những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, cần phải có những giải pháp đột phá và quyết liệt hơn nữa trong năm 2024. Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi hành án để giúp hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
Sau phần đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm là Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ: các đại biểu đã được nghe và trao đổi xoay quanh 08 chuyên đề gồm: chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của chương trình hành động phòng chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026 tại các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương, chuyên đề 2: MỘt số nội dung mới của Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp, chuyên đề 3: Một số lưu ý về quy trình tổ chức THADS, chuyên đề 4: Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự, chuyên đề 5: Một số lưu ý trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuyên đề 6: MỘt số nội dung liên quan thông qua hoạt động kiểm sát và công tác kiểm tra THADS, chuyên đề 7: một số lưu ý trog công tác tổ chức cán bộ, chuyên đề 8: Kỹ năng lập hồ sơ và một số lưu ý trong quản lý và sử dụng hồ sơ thuộc danh mục bí mật nhà nước.

 


Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2024 và các năm tiếp theo; thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị và kỷ cương kỷ luật của Ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảm bảo có đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp và các chức danh chuyên môn khác, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động trong toàn Ngành; làm tốt phương án, kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái công chức; thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh thuộc diện phải chuyển đổi; thực hiện chính xác việc phân loại án; tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành; tập trung xử lý các án nổi cộm, các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; án tín dụng, ngân hàng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê thi hành án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án, kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình tổ chức THADS; công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; tập trung cao độ thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư công, xây dựng trụ sở các cơ quan THADS; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực đồng lòng thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.
                                          Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phát biểu và kết luận Hội nghị

                                                                                                                                              KIM TUÂN- TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: