Sign In

Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam trên chặng đường 93 năm lịch sử

03/02/2023

Với 93 mùa Xuân, Đảng ta trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, nhưng vinh quang và rất đỗi tự hào. Trong 93 năm qua, chúng ta kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tiến bộ của nhân loại; Trong không khí rộn ràng đón chào mùa xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhằm góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt 93 năm qua. Mời quý vị và các bạn độc giả đón đọc bài:

Những mốc son của Đảng Cộng sản Việt Nam trên chặng đường 93 năm lịch sử

Ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Vừa mới ra đời, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng 1930- 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, phong trào cách mạng 1930- 1931; đã làm rung chuyển chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai.

Tháng Tám năm 1945, chớp thời cơ chiến lược “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” giành chính quyền trong cả nước, dựng lên một mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, củng cố vững chắc địa vị lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng lại đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp, qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, giữ vững chính quyền nhân dân non trẻ, đánh đuổi thực dân Pháp, lập lại hòa bình ở miền Bắc, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu” là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, ở Miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất chân thực dân Pháp, biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng, nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược gồm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; Thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là Đại thắng mùa xuân năm 1975, với chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi non sông thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Sự nghiệp đổi mới toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đã được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân.; Đến nay, qua 37 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, nhiều đảng viên đã để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu. Trong quá trình lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh thành tựu, Đảng ta cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, song, Đảng đã nhìn nhận, lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhân dân, từ đó đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có hiệu quả. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là minh chứng về quá trình từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt, ngày 22 tháng 10 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết số 35 làm chúng ta tin tưởng rằng, cuộc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đườnglối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước sẽ được bảo vệ vững chắc.

Có thể khẳng định rằng: Suốt 93 năm qua, Đảng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính và duy nhất của cả dân tộc; Tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng taNgười đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dânNăm 2023 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm thứ ba, năm bản lề để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; kỷ niệm 133 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

                                                           V.P

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: