Sign In

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

26/08/2015

          Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trong nhiệm kỳ qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, UBKT Đảng ủy khối. Các cấp ủy, tổ chức đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả đáng khen ngợi, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
          Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp ủy  trong Đảng bộ Khối đã ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra phù hợp với Điều lệ Đảng khóa XI. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành, triển khai thực hiện trong Đảng bộ Đề án số 02 ngày 19/7/20411 về “ Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2011-2015 ”;  phổ biến, quán triệt và yêu cầu các cấp ủy quán triệt đến đảng viên các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.  
          Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, ngay sau Đại hội, cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ Khối đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa (2011-2015); căn cứ vào chương trình toàn khóa và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, hàng năm cấp ủy hai cấp đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra trong chương trình kiểm tra, giám sát. Kết quả, trong 5 năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với trên 1234 tổ chức đảng và 1693 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kiểm tra 05 đảng viên và 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với 33 đồng chí do vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết 02 đơn khiếu nại kỷ luật của đảng viên.
           Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên thể hiện thông qua việc thực hiện quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, nội dung báo cáo của đối tượng được kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả và thông báo kết luận của cấp có thẩm quyền…, Hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát đã được một số cấp ủy quan tâm, lập và lưu trừ theo quy định. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được quan tâm, thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, nhiềuchi bộ trực thuộc đã xây dựng được kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra định kì, giám sát chuyên đề đối với đảng viên do chi bộ quản lý.
          Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ khối, trong nhiệm kỳ tới các cấp ủy và ủy ban kiểm tra cần tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:
Một là: Quán triệt kịp thời các quy định của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII.
Hai là: Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng các cấp.
Ba là: Sau đại hội đảng các cấp, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Uỷ ban kiểm tra các cấp từ Đảng ủy Khối đến cơ sở, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành kiểm tra luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bốn là: Cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và khuyết điểm mới phát sinh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Trung ương về công tác giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp và chi bộ.
Năm là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Uỷ ban kiểm tra các cấp, tích cực tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm là nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo của đảng viên, thực hiện tốt phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục trong thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.
          Sáu là: Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Đề án số 02 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đưa công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ khối vào nền nếp.
 


Theo Website Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương

Các tin đã đưa ngày: