Sign In

Một số nội dung họp thường kỳ tháng 9 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh

11/10/2017

          Ngày 06/10/2017, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức họp thường kỳ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017.

          Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong tháng 9 đã đề cập, làm rõ các mặt công tác như: kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; công tác lãnh đạo các đoàn thể và  công tác xây dựng Đảng, đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ công tác cần triển khai trong thời gian tới. Các đồng chí đảng ủy viên tham dự cuộc họp đều nhất trí với đánh giá của Đảng ủy tại báo cáo, đồng thời bổ sung nhiệm vụ phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ ngay từ những ngày đầu của năm công tác 2018 (ngày 01/10/2017).

         Trên cơ sở nội dung Báo cáo và ý kiến định hướng của đồng chí Bí thư Đảng ủy, tập thể Đảng ủy đã trao đổi, thảo luận và thống nhất, thời gian tới, Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau đây:(i).Tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là  Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục và được triển khai thực hiện một cách thực chất, có chiều sâu.(ii).Các Chi bộ khẩn trưởng chuẩn bị tốt nội dung, xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để Đại hội Chi bộ bảo đảm đúng thời gian quy định. Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 bảo đảm tiến độ, có chất lượng. (iii). Phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục, chỉ đạo các phòng chuyên môn và các Chi cục THADS trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 bảo đảm tiến độ và có chất lượng. Đồng thời, tăng cường chấn chỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, tác phong công tác đối với các đơn vị, trước tiên là các đơn vị thuộc Cục.(iv). Tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực đôn đốc xác minh thi hành án; phân công phân nhiệm phù hợp  với tính chất công việc, khả năng và trình độ của từng công chức; quán triệt thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án đối với cấp huyện, đồng thời, chủ động chuẩn bị nội dung; phục vụ tốt công tác kiểm sát trực tiếp của VKSND tỉnh; chú trọng, nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, nhất là đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, truyền kinh nghiệm, kỹ năng cho nhau.(v). Lãnh đạo công tác đoàn thể thực hiện có hiệu quả hơn nữa tôn chỉ, chức năng nhiệm vụ của mình; trong tháng 10, đại diện Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan tổ chức đối thoại với Đoàn thanh niên, làm việc với Ban chấp hành Công đoàn.(vi). Cùng với Lãnh đạo Cục chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đánh giá công chức năm 2017 bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng thực chất; các đồng chí lãnh đạo Cục chuẩn bị kỹ nội dung kiểm điểm sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.(vii). Các đơn vị, từng cán bộ đảng viên trong Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa vai trò của công tác phối hợp trong quá trình thực hiện vụ được giao; tranh thủ tốt hơn nữa sự chỉ đạo và  phối hợp của Lãnh đạo UBND các cấp,  cơ quan Tòa án, VKSND, Cơ quan Công an trong công tác thi hành án dân sự và công tác thi hành án hành chính.

          Bên cạnh đó, Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khác đã được xác định trong Báo cáo công tác tháng 9. Toàn Đảng bộ bắt đầu một năm công tác mới (2018) với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tiếp tục củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.  
 
 
                                                                                                                                        Phạm Thị Bích Huệ
                                                                                                                        Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương
 

Các tin đã đưa ngày: