Sign In

Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

09/07/2020

Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày  08 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-TCTHADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
      Theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đơn vị trong toàn Hệ thống nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 84/NQ-CP). Bám sát các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống Thi hành án dân sự được giao trong Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ gắn với các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; xác định rõ nhiệm vụ được giao, lộ trình thực hiện, kết quả đầu ra và cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
      Với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính có thời hạn cụ thể, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm quán triệt thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chương trình này; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; chỉ đạo, theo dõi các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Chương trình này và báo cáo Tổng cục kết quả triển khai thực hiện.
      Chủ đầu tư các dự án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo Chương trình này, hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ, thời hạn quy định, chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
      Tổng cục Thi hành án dân sự cũng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là đầu mối thực hiện Chương trình này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét, quyết định./.


Theo THADS.MOJ.GOV.VN

Các tin đã đưa ngày: