Sign In

Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thi hành án dân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/03/2020

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông...

BÀN VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

27/08/2019

Chấp hành viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thi hành án, quyết định trực tiếp đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền...

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

23/01/2019

Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố dự và chủ trì...