Sign In

Thông báo về việc gửi Hồ sơ chứng minh năng lực thẩm định giá

14/01/2016

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên thông báo đến các tổ chức đủ điều kiện, năng lực hành nghề thẩm định giá trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên gửi hồ sơ chứng minh năng lực về Cục trước ngày 29/02/2016, theo địa chỉ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, đường Đỗ Nhân, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để Cục thông báo đến các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá trong trường hợp định giá, định giá lại tài sản thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
Các tin đã đưa ngày: