Sign In

Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự

17/07/2019

Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự là dịp động viên, khích lệ công chức, người lao động khơi dậy lòng tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Nhân Ngày truyền thống thi hành án dân sự, Tổ biên tập Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Vũ Hoàng Thụ  – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên:
Theo quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 5.3.2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 19.7 hàng năm là ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển với những thăng trầm của lịch sử, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cấp ủy, chính quyền địa phương công tác THADS có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng được hoàn thiện, lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, kết quả công tác THADS năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS hiện thực hóa Nghị quyết số 49 ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh trong công tác THADS; căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác trọng tâm THADS năm 2019 của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019; Cục THADS tỉnh Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện nhiệm vụ với những tiêu chí, mục tiêu, lộ trình cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm, Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị và từng Chấp hành viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; cán bộ công chức nêu cao trách nhiệm, tuân thủ trình tự thủ tục, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh, phân loại. Bên cạnh đó, chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị yêu cầu cán bộ, chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần; thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả để theo dõi nắm sát tình hình và chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức chủ động, tích cực, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ sở”, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ; Thủ trưởng cơ quan THADS  hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền và ban chỉ đạo THADS; tăng cường công tác phối hợp với các ngành thành viên ban chỉ đạo THADS; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, giải quyết tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; coi trọng tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, các vụ việc có giá trị tiền tài sản lớn liên quan đến kinh tế, tham nhũng, tín dụng ngân hàng; giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài; tăng cường làm tốt công tác dân vận theo phương châm “thấu tình đạt lý”, nhằm làm cho đương sự tự nguyện THA. Trường hợp cố tình lẩn tránh, chống đối kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế và xử lý theo quy định nhằm bảo đảm cho bản án, quyết định được thực thi.
 

 
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện tính trách nhiệm và tính quyết liệt, tăng cường chỉ đạo về kỷ cương nghiệp vụ và kỷ cương hành chính; thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; các kết luận, chỉ đạo của cấp trên. Song song với các giải pháp trên, Cục THADS tỉnh đã chú trọng tới công tác thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị THADS hai cấp. Việc phát động các phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng rãi; chú trọng phát động phong trào thi đua theo đợt gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hình thức thi đua liên tục được đổi mới, chất lượng công tác thi đua khen thưởng được nâng lên, thu hút được đông đảo cán bộ, chấp hành viên, người lao động trong toàn ngành tham gia. Việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ, chấp hành viên, người lao động vượt qua khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên. Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, hoạt động của các đơn vị THADS trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết, giảm đáng kể án tồn đọng. Những tháng đầu năm 2019, các đơn vị THADS trong tỉnh phải thi hành 5.764 việc, trong đó 4.382 việc có điều kiện THA, đã thi hành xong 3.215 việc với số tiền trên 234 tỷ đồng, đình chỉ 46 việc với số tiền trên 15 tỷ đồng, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch giao về việc,115% chỉ tiêu kế hoạch được giao về tiền năm 2019, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác, các đơn vị THADS trong tỉnh cần thực hiện có hiệu quả những giả pháp cơ bản: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, THA hành chính; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh và Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Chú trọng nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan THADS, làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS; Tập trung làm tốt công tác phân loại án, đảm bảo THA đúng trình tự, thủ tục; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm sát hoạt động THADS; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị phản ánh của nhân dân, giải quyết đúng thời hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về THA. Làm tốt công tác dân vận trong THADS gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với nâng cao hiêu quả trong tổ chức các phong trào thi đua.
ThS. Vũ Hoàng Thụ
Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: