Sign In

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2015

21/09/2015

Ngày 21/9/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 1682/QĐ-BTP ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định rõ:
Trên cơ sở xem xét kết quả tự chấm điểm của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; kết quả rà soát, thẩm định của cơ quan quản lý trực tiếp và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về cơ cấu, số lượng các hạng, Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp xem xét, báo cáo xin ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định xếp hạng đối với các Cục THADS và Hội đồng Thi đua, khen thưởng các Cục xem xét, trình Cục trưởng quyết định xếp hạng đối với các Chi cục thành 4 hạng:  Hạng A (xuất sắc), Hạng B (khá), Hạng C (trung bình) và Hạng D (yếu). Cụ thể như sau:
- Hạng A: Xem xét, lựa chọn các đơn vị đạt từ 180 điểm trở lên; đạt cả ba chỉ tiêu về thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (về việc, về giá trị và giảm việc chuyển kỳ sau);
- Hạng B: Xem xét, lựa chọn các đơn vị đạt từ 160 đến dưới 180 điểm; đạt 2/3 chỉ tiêu được giao, chỉ tiêu còn lại không thấp hơn chỉ tiêu được giao từ 15%  trở lên hoặc đạt 1/3 chỉ tiêu được giao, những chỉ tiêu còn lại không thấp hơn chỉ tiêu được giao từ 5% trở lên và không thuộc các trường hợp không được xét thi đua;
- Hạng C: Xem xét các đơn vị đạt từ 140 đến dưới 160 điểm;
- Hạng D: Các đơn vị đạt dưới 140 điểm, các đơn vị thuộc các trường hợp không được xét thi đua.
Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng Thi đua, khen thưởng hệ thống Thi hành án dân sự xem xét, trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.
*Lưu ý: Không xếp từ hạng B trở lên đối với các trường hợp sau:
- Đơn vị phân loại việc thi hành án không chính xác trên 5% tổng số việc phải thi hành trong năm;
- Đơn vị báo cáo, thống kê không chính xác từ 50 việc hoặc từ 500 triệu đồng trở lên;
- Đơn vị để xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, đã có kết luận thanh tra, kiểm tra.
- Các trường hợp thuộc diện không được xét thi đua theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở kết quả chấm điểm và xếp hạng đối với các cơ quan THADS địa phương, các Cục THADS tổ chức bình xét thi đua hàng năm, căn cứ vào tỷ lệ đề nghị khen thưởng do Bộ Tư pháp quy định và số điểm đạt được sau khi cấp có thẩm quyền thẩm định xét theo số điểm từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:
- Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua ngành Tư pháp: Được lựa chọn trong số các đơn vị tiêu biểu, đủ điều kiện xếp hạng A;
- Tập thể Lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến: Được lựa chọn trong số các đơn vị đủ điều kiện xếp hạng A và B.
Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương có trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm, lấy kết quả công tác từ 01 tháng 10 năm 2014 đến 30 tháng 9 năm 2015.
Chi cục Thi hành án dân sự tự đánh giá, chấm điểm và gửi về Cục Thi hành án dân sự để thẩm định, chấm điểm, trình Cục trưởng ra Quyết định xếp hạng, gửi về Tổng cục  01 bản và Khu vực thi đua 01 bản trước ngày 15/10/2015.
Trên cơ sở kết quả công tác của toàn tỉnh (thành phố), các Cục Thi hành án dân sự tự đánh giá, chấm điểm, gửi 01 bản về Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), 01 bản về Tổng cục Thi hành án dân sự và 01 bản về Khu vực thi đua trước ngày 10/10/2015.
Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm thẩm định, xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí và chấm điểm lại đối với Bảng tự chấm điểm của các Cục Thi hành án dân sự, gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30/10/2015.
Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm tổng hợp kết quả tự chấm điểm của các Cục THADS và kết quả chấm điểm của Tổng cục THADS, đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp tổ chức đánh giá, dự kiến xếp hạng, báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ xem xét cho ý kiến và trình Bộ trưởng quyết định trước ngày 30/11/2015; gửi kết quả xếp hạng về các Cục THADS và Ban chỉ đạo THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày Lãnh đạo Bộ ký, ban hành.
Căn cứ vào kết quả tự chấm điểm, xếp hạng của các cơ quan THADS địa phương trong năm 2015, Khu vực thi đua tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành của các tiêu chí và bình xét, suy tôn danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp, Cờ thi đua Chính phủ đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Khu vực thi đua năm 2015./.
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: