Sign In

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

21/09/2015

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP
Ngày 18/7/2015Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, để bảo đảm triển khai thống nhất và hiệu quả Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động thi hành án dân sự được tiến hành hiệu quả, đúng pháp luật, ngày 18 tháng  9 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định 1676/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
Kế hoạch được ban hành với mục đích bảo đảm triển khai thống nhất và hiệu quả Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, Luật thi hành án dân sự, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hoạt động thi hành án dân sự được tiến hành hiệu quả, đúng pháp luật; bảo đảm chất lượng, tiến độ việc hướng dẫn chi tiết về trình tự thủ tục thi hành án dân sự, về công tác tổ chức, quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và người làm công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong công tác thi hành án dân sự.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: