Sign In

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa: Từ đại hội đến đại hội

21/09/2015

Kể từ ngày thành lập (24-2-1930) đến nay, Đảng bộ Khánh Hòa đã trải qua 16 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một bước phát triển và trưởng thành của Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng của tỉnh.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, ngày 21/9/2015


1. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất


Đại hội họp từ ngày 10 đến 17-3-1950, tại Hòn Ngang, Hòn Hèo (Ninh Hòa) với hơn 100 đại biểu thay mặt cho 2.949 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí. Ban Thường vụ 5 đồng chí. Đồng chí Tôn Thất Vỹ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.


2. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ II


Đại hội được tiến hành vào tháng 12-1951, tại căn cứ Đá Bàn (Ninh Hòa), có 130 đại biểu thay mặt cho gần 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.


3. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ III


Đại hội được tiến hành vào tháng 2-1962, tại buôn A-Xây, tây nam Hòn Dù, huyện Khánh Vĩnh, 40 đại biểu về tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí. Ban Thường vụ 5 đồng chí. Đồng chí Mai Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.


4. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV


Đại hội được tiến hành vào đầu tháng 2-1965 tại Suối Bún, Hòn Dữ, huyện Khánh Vĩnh, có hơn 100 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí. Đồng chí Tô Văn Ơn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.


5. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ V


Đại hội được tiến hành vào tháng 11-1968, tại Gia Ao, huyện Vĩnh Sơn (nay là huyện Khánh Vĩnh), có 106 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Châu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.


6. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI


Đại hội họp từ ngày 18-10-1971, tại Tà Gộc, huyện Vĩnh Khánh, có 80 đại biểu (76 chính thức, 4 dự khuyết) thay mặt cho 2.320 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 25 đồng chí. Đồng chí Ngũ Hữu Ngật được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.


7. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII  


Đại hội họp vào ngày 8-10-1973, tại Hòn Dù, Khánh Vĩnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 23 đồng chí. Đồng chí Võ Cứ được bầu giữ Quyền Bí thư Tỉnh ủy. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 20-10-1975 của Bộ Chính trị về điều chỉnh việc hợp nhất một số tỉnh ở miền Nam, theo chủ trương của Trung ương, hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên được hợp nhất thành tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Phú Khánh.


Tháng 11-1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Đảng bộ Phú Khánh và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu làm Bí thư Tỉnh ủy.


8. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Khánh lần thứ nhất cũng được coi là lần thứ VIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa


Đại hội được tiến hành hai vòng tại TP. Nha Trang (vòng 1 từ ngày 11 đến 17-11-1976; vòng 2 từ ngày 21 đến 26-3-1977). Có 235 đại biểu đại diện cho 10.000 đảng viên tham dự Đại hội.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 37 ủy viên chính thức và 2 dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 

9. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Khánh lần thứ II (Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX)


Đại hội diễn ra từ ngày 12 đến 19-10-1979 tại TP. Nha Trang. Có 330 đại biểu thay mặt cho 11.400 đảng viên về dự Đại hội.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 43 ủy viên chính thức và 2 dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.


10. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Khánh lần thứ III (Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ X)


Đại hội diễn ra 2 vòng tại TP. Nha Trang (vòng 1 từ ngày 8 đến 16-1-1983; vòng 2 từ ngày 31-1 đến ngày 3-2-1983). Có 350 đại biểu thay mặt cho 12.000 đảng viên về dự Đại hội.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 42 ủy viên chính thức và 2 dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.


11. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Khánh lần thứ IV (Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI)


Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 26-10-1986 tại TP. Nha Trang. Có 409 đại biểu thay mặt cho 17.000 đảng viên về dự.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 ủy viên chính thức và 15 dự khuyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Luân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.


12. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII


Từ ngày 1-7-1989, tỉnh Phú Khánh được tách thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa sau khi tách tỉnh được tiến hành (vòng 1) từ ngày 26-3 đến ngày 3-4-1991 tại TP. Nha Trang, không tổ chức vòng 2. Đồng chí Bùi Hồng Thái làm Bí thư Tỉnh ủy.


13. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII


Đại hội diễn ra từ ngày 23 đến 26-4-1996 tại TP. Nha Trang, 298 đại biểu thay mặt cho 12.000 đảng viên về tham dự.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 43 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.


14. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV


Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến 20-1-2001 tại TP. Nha Trang, 298 đại biểu thay mặt cho 16.000 đảng viên về tham dự.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 43 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tự, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.


15. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XV


Đại hội diễn ra từ ngày 23 đến 26-12-2005 tại TP. Nha Trang. Có 300 đại biểu thay mặt cho 20.000 đảng viên tham dự.


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 49 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 12 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tự, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.


16. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI  


Đại hội diễn ra từ ngày 27 đến 30-9-2010 tại TP. Nha Trang với sự có mặt của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 26.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 55 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 14 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 22/9/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc trọng thể với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 34.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. 


Theo Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa

Các tin đã đưa ngày: