Sign In

Kế hoạch triển khai công tác PCTN, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024

05/02/2024

Các tin đã đưa ngày: