Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước, thi hành án hành chính năm 2019

13/12/2019

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước, thi hành án hành chính năm 2019
Thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước, thi hành án hành chính năm 2019; Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bồi thường nhà nước, thi hành án hành chính cho 900 đại biểu tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn quốc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
http://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1881

Tác giả ảnh: Vụ Nghiệp vụ 3
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: