Sign In

Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

01/01/2023

I. CỤC TRƯỞNG 
Trần Công Hướng

Ông: Trần Công Hướng; email: huongtc.lcu@moj.gov .vn
SĐT: 02133.792.829; Di động: 0975.072.888

II: PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Duy Phiên


Ông: Nguyễn Duy Phiên; email: phiennd.lcu@moj.gov.vn
 Di động: 0814.378.999

III:PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Hiển


Ông: Phạm Văn Hiển; email: hienpv
.lcu@moj.gov.vn
 Di động: 0986.882.626


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CỤC THADS
1. Chánh văn phòng
Phạm Thị Việt Thanh


Bà: Phạm Thị Việt Thanh; email: thanhptv.lcu@moj.gov.vn
SĐT:02133.791.917; Di động: 0383.436.0552. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
Quách Nguyên Thái


Ông: Quách Nguyên Thái; email: Thaiqn.lcu@moj.gov .vn

 Di động: 0915.453.843

3. Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo
Nguyễn Chí Công

- Ông: Nguyễn Chí Công; email: cong
nc.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.792.628; Di động: 0982.406.001

4. Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án
Nguyễn Văn Phỏng

Ông: Nguyễn Văn Phỏng; email: phong
nv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.792.622; Di động: 0982.035.189

5. Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án
Vũ Quốc Hùng


Ông: Vũ Quốc Hùng; email: hungvq
.lcu@moj.gov.vn
 Di động: 0344.428.866

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
1. Chi cục THADS huyện Than Uyên
Chi cục trưởng
Phạm Minh Thị


Bà: Phạm Minh Thị; email: 
thipm.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.785.291; Di động: 0988.351.972

 2. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên
1. Chi cục trưởng
Nguyễn Văn Tuấn


Ông: Nguyễn Văn Tuấn; email: tuannv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.879.073; Di động: 0916.002.717

3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường
1. Chi cục trưởng
Nguyễn Văn Thưởng


Ông: Nguyễn Văn Thưởng; email: thuongnv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.786.260; Di động: 0982.173.145


4. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lai Châu
1. Chi cục trưởng
Trần Văn Dũng


Ông: Trần Văn Dũng; email:dungtv.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.910.808; Di động: 0987.860.969
2. Phó chi cục trưởng
Hà Thị Thu hiền


Bà: Hà Thị Thu Hiền; email: 
hienhtt.lcu@moj.gov.vn
Di động: 0983.616.044

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ
1. Chi cục trưởng
Phạm Ngọc Cương

Ông: Phạm Ngọc Cương; email: cuongpn.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.896.282; Di động: 0912.565.460

6. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ
1. Chi cục trưởng
Phan Đình Lâm


Ông: Phan Đình Lâm; email: 
lampd.lcu@moj.gov.vn
SĐT: 02133.870.727;  Di động: 0977.455.315


7. Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Tè
1. Phó chi cục trưởng phụ trách 

Đèo Văn Minh

Ông: Đèo Văn Minh; email: minhdv.lcu@moj.gov.vn
Di động: 0987.546.350

8. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Nhùn
1. Phó Chi cục trưởng
Đỗ Quốc Khánh


Ông: Đỗ Quốc Khánh; email: khanhdq.lcu@moj.gov.vn
Di động: 0986.657.265