Sign In

Vấn đề trong tổ chức thi hành án đối với việc xử lý tài sản thế chấp là quyền khai thác tài nguyên hiện nay (20/07/2023)

Thi hành án là việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án sau khi các cá nhân hay tổ chức có phát sinh tranh chấp, yêu cầu Tòa án giải quyết và Tòa án đã ra bản án, quyết định về vấn đề đó. Tuy nhiên, phán quyết, quyết định của Tòa án cũng chỉ là kết quả về mặt pháp lý, để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trên thực tế cần phải tổ chức thi hành án. Do vậy, việc không thực thi được trên thực tế sẽ không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Một thực tế hiện nay vẫn còn có nhiều ý kiến liên quan đến việc tổ chức thi hành đối với tài sản là quyền khai thác tài nguyên.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trước yêu cầu rút ngắn thời gian thi hành án (20/07/2023)

rong những năm gần đây, công tác công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh lượng án phải thi hành không ngừng tăng cao nhưng biên chế không tăng, thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cơ quan THADS đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS. Tuy nhiên, trước yêu cầu rút ngắn thời gian thi hành án thì việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số là rất cần thiết.  

Tăng cường cải cách hành chính trong Thi hành án dân sự (13/06/2023)

Căn cứ vào tính chất, yêu cầu của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với từng giai đoạn, Tổng cục THADS luôn quan tâm xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC để kịp thời triển khai các nhiệm vụ CCHC trong toàn hệ thống. Nhờ đó, công tác CCHC cơ bản đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, bảo đảm phù hợp với thực tiễn yêu cầu và đặc thù của các cơ quan, đơn vị.
Các tin đã đưa ngày: