Sign In

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

22/09/2016

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Ngày 16 tháng 9 năm 2016 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thọ –Bí thư Chi bộ triển khai và quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội  XII của Đảng.
Cũng tại hội nghị này, Chi bộ Cục Thi hàn hán dân sự tỉnh Lâm Đồng đã thông qua Chương trình hành động của Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ, đã được Chi bộ Cục Thi hành án dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức một cách nghiêm túc, chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

                                                                                    Người thực hiện Đặng Thị Kim

Các tin đã đưa ngày: