Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, năm 2022 ( Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm).

10/08/2022

      Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 2288/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 3959/KH-TCTHADS của TCTHADS, Kế...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội thao Khối các cơ quan Nội chính năm 2019

09/10/2019

Ngày 04/10/2019, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao nhằm nâng cao tình đoàn kết cũng như hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối Nội chính tỉnh.  Về dự hội thi có đại diện lãnh đạo của...